СПИСОК

Список личностей, захороненных в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и его окрестностях

І. Духовные личности – 44 (сорок четыре)

 1. Ходжа Ахмет Ясави Ибрахимулы – 1041–1166 гг.
 2. Султан Ибрахим ХІІ в.
 3. Кокырас хан ХІ в.
 4. Аулие хан ХІ в.
 5. Шорнагат хан ХІ в.
 6. Илияс хан ХІ в.
 7. Саад аулие (Жолбарыс хан) ХІ в.
 8. Багдизан ак топырак аулие
 9. Абдилда хан
 10. Шихаб ад-дин Сарвар ХІІ в.
 11. Фам гашык исполнитель зикра
 12. Шайык Наджим ад-дин
 13. Баба Гаріп
 14. Ундемес ата
 15. Ушбас ата
 16. Шахаб ад-дин Исфиджаби (Азрети молла)
 17. …Ходжа… 1431-1432 гг.
 18. Мухаммед ходжа ибн Еркожа казы 1414 г.
 19. Бухар ходжа
 20. Ходжа Дервиш Мухаммед 1504, 1514, 1525 гг.
 21. Токтасын ибн ходжа Кудайберди 1543 г.
 22. Ысхак ходжа шайх ул-ислам – ІІ пол. XVII в.
 23. ибн… Насыр ата 1679–1680 гг.
 24. … Жакып ата ибн ходжа Файзулла XVII в.
 25. Жунайдулла ходжа накыб 1836 г.
 26. Али Акбар ходжа накыб 1866 г.
 27. Имам Жагыпар ходжа Кади 1872 г.
 28. Кыпшак, Токпан  Костанулы Жантас 1879 г.
 29. Молла Ходжа ибн молла 1874 г.
 30. Бек Шайхым ходжа
 31. Ажи ходжа Мусрали сопы азиз Текешшайыкулы (Жадикулы) 1639–1721 гг.
 32. Ходжа Сауранбай Мусрали сопы Азиз улы 1752 г.
 33. Ходжа Бегимысык ата (похоронен вместе с Казыбек бием) ІІ пол. XVIІI в.
 34. Жалайыр Байшегир баба Токтыбекулы – ХV–XVI вв.
 35. Каракесек Шаншар абыз Булбулулы XVI–ХVІІ вв.
 36. Косдаулет Нурби абыз XVI в.
 37. Актан абыз XVI в.
 38. Найман Конакай аулие XVIІ–XVIІІ вв.
 39. Жалайыр Нарынбай аулие 1763 г.
 40. Керейіт Амандык аулие Арыкұлы 1644–1734 гг.
 41. Абдужаппар ибн Ахмадулла хафиз (Жапар ходжа ибн Захур ходжа ибн Ахмет ходжа) 1662 г.
 42. Жаппас сахыб Конысбай Таңирбергенулы
 43. Фазыл ходжа ибн Абзал ходжа
 44. Жетимдер Айтуар кажы конец ХІХ в.

II. Личности, похороненные в период династий Тимуридов, Шайбанидов и Казахского ханства – 10 (десять) 

 1. Амирзада Али ибн мырза Бурындык 1438 г.
 2. Кошкинши хан Абулхаир хан улы примерно 1530 г.
 3. Келди Мухаммед султан Суйниш хан улы І пол. XVI в.
 4. Мубарак шах султан Келди Мухаммед улы 1519 г.
 5. Кул Мухаммед султан Келди Мухаммед улы 1524 г.
 6. Амир Шуджа ад-дин Мансур мырза, (потомок Амир Хусайн Конырата) 1533-1534 гг.
 7. Амир Шуджа ад-дин Хилал мырза, (потомок Амир Хусайн Конырата) 1534-1535 гг.
 8. Мырза… Мухаммед…бин Амир хан 1541 г.
 9. Баки султан Мир Калани ІІ пол. ХVІ в.
 10. Парсы Мухаммед.

 ІІІ. Казахские ханы – 21 (двадцать один)

 1. Есим хан Сыгай хан улы 1598–1628 гг.
 2. Жанібек хан Есим хан улы 1629–1646 гг.
 3. Жангир хан Есим хан улы 1646–1652 гг.
 4. Тауке хан Жаңгир хан улы 1680–1715 гг.
 5. Турсын хан Кудайменде султан улы 1712–1717 гг.
 6. Кайып хан Косрау султан улы 1715–1719 гг.
 7. Болат хан Тауке хан улы 1718–1726/29 гг.
 8. Самеке хан Тауке хан улы 1724–1735 гг.
 9. Жолбарыс хан Абдулла хан улы 1720–1740 гг.
 10. Сейіт хан Самеке хан улы 1739–1745 гг.
 11. Барак хан Турсын хан улы 1749–1750 гг.
 12. Сыгай хан Барак хан улы 1750 г.
 13. Абилмамбет хан Болат хан улы 1739–1771 гг.
 14. Абылай хан Уали султан улы 1771–1780 гг.
 15. Абулфейз хан Абилмамбет хан улы 1771–1783 гг.
 16. Тауке хан Абилмамбет хан улы 1771–1797 гг.
 17. Есим хан Самеке хан улы 1755/56–1798 гг.
 18. Болат хан Абилмамбет хан улы 1771–1798 гг.
 19. Тогай хан Карабас султан улы 1827 г.
 20. Бокей хан Барак хан улы 1816-1819 гг.
 21. Аликен хан Карабас султан ұлы – 1858–1860 гг.

IV. Султаны – 8 (восемь)

 1. … султан … 1582 г.
 2. Ондан султан Сыгай хан улы 1583–1585 гг.
 3. Кайнар Кушек султан Ондан султан улы – 1598 г.
 4. Касым султан Абылай хан улы 1836 г.
 5. Байтемір султан
 6. Маман султан Барак хан улы 1750 г.
 7. Султан Махмуд торе 1870 г.
 8. Бопы султан Абулфейз хан улы – 1784 г.

V. Бии – 25 (дватцать пять)

 1. Аргын, Казыбек би Келдибек улы – 1667–1763 гг.
 2. Аргын, Бертис би Шаншар улы (родственник Келдибека) – 1633–1707 гг.
 3. Аргын Анет баба Кишик улы 1626–1723 гг.
 4. Куттыбай би Нарынбайулы ХVІІ- ХVІІІ вв.
 5. Есиркеп би конец XVIІI в.
 6. Карауыл Дуйсен би Есенберлиулы конец XVIІI в.
 7. Аргын Атыгай Багыс Ажимбет би Кыдырулы – ХVІІІ в.
 8. Найман, Баганалы Шонгара би Сарыулы 1815-1870 гг.
 9. Аргын Ханнаби (Шыны би) Серке улы 1877–1878 гг.
 10. Сангыл, Кулен би Усенулы
 11. Конырат, Жандар, Кулен би Айменбетулы 1735–1740 гг.
 12. Найман, Балталы, Усен би – ІІ пол. XVIІI в. – начало ХІХ в.
 13. Аргын, Айдабол, Шон би Едиге улы 1764–1836 гг.
 14. Аргын, Торайгыр би Едіге ұлы, младший брат Шон бия 1837 г.
 15. Аргын Сугирулы Мешитбай-Шакшак, благожелатель Жанибека – ХVІІІ в.
 16. Шаштыгул би XVIІI–ХІХ вв.
 17. Аргын, Каракесек Караменді би Толемисулы ХVІІІ в.
 18. Аргын, Тобыкты Караменді би Шакаулы 1707–1797 гг.
 19. Аргын, Карауыл Канай би Куттымбетулы 1695/98 – 1780 гг.
 20. Сангыл Дуйсен би Сауранбайулы
 21. Жаппас Турдыкул би Кожамкул улы (Курмантай улы) – 1894–1895 гг.
 22. Найман, Баганалы, Бабыр би Бокенишбай улы 1770–1864 гг.
 23. Мадияр би Жаугаштыулы 1655–1735 гг.
 24. Дулат, шымыр Конай би 1687–1769 гг.
 25. Каракыпшак Ажибай би Карпыкулы – 1791–1866 гг.

VІ. Аталыки – 4 (четыре)

 1. Аргын, Алтай, Сайдалы Арыстан Аталык – примерно 1560–1650 гг.
 2. Аргын, Алтай, Сайдалы Арыстанулы Баркы (батыр) Аталык – примерно 1615-1712 гг.
 3. Каратамыр Мамбет аталык Булгакулы 1690-1769 гг.
 4. Аргын, Сайдалы Нияз батыр Баркыулы XVIІI в.

VІІ. Батыры – 67 (шестьдесят семь)

 1. Атыгай Кулеке батыр, отец Тилеуке начало XVIІ в.
 2. Шекти Тилеу батыр Айтулы 1630–1684 гг.
 3. Шекти Жолдыаяк батыр Тилеуулы 1665–1684 гг.
 4. Калдыбай батыр Кангелдиулы
 5. Сиргели Есиркеп батыр Жаманкараулы 1696 г.
 6. Каракерей Казанбай батыр 1680–1730 гг.
 7. Таракты Кыдыр Наймантай батыр 1745 г.
 8. Санырак батыр Токтыбайулы1692–1749 гг.
 9. Аргын Кожаназар батыр Досулы XVIІ в.
 10. Тобыкты, Кокенай батыр Умбетайулы 1648–1728 гг.
 11. Атыгай, Койлы Андыкожа батыр 1672–1752 гг.
 12. Шакшак Жанибек батыр 1693–1751 гг.
 13. Керей Жанибек батыр XVIІІ в.
 14. Сиргели Тилеуке батыр (Тилеули) Карабатыр 1694–1754 гг.
 15. Тобыкты Жандос батыр Олжайулы 1715–1752 гг.
 16. Аргын Мерген батыр Бабасулы Тенизбай 1691–1754 гг.
 17. Карсон Таныбай батыр Бекназарулы 1670–1755 гг.
 18. Аргын Кулеке батыр Танирбердиулы 1750–1760 гг.
 19. Тама Даулеткелди Жарасулы Бузау батыр 1700–1780 гг.
 20. Кырыкмылтык Адай Шогы Муналулы 1667–1726 гг.
 21. Карабалуан Жанузақ Алдиярулы 1688–1749 гг.
 22. Найман Матай Борибай батыр Сарыулы 1694–1756/60 гг.
 23. Жетимдер Суйлиш батыр Ескараулы
 24. Аргын Койлыбай батыр Малайулы XVIІI в.
 25. Конырат, караша Айтбай батыр Сыргакулы ХІХ в.
 26. Отейулы Бекбаулы батыр ХІХ в.
 27. Кете Текей батыр Карпыкулы 1679–1764 гг.
 28. Канжыгалы Богенбай батыр Акшаулы 1680–1775 гг.
 29. Жаутик батыр Таныбайулы 1731–1775 гг.
 30. Атыгай Жапек батыр Даутбайулы 1771 г.
 31. Найман Баганалы Толек батыр Отепулы 1698–1775 гг.
 32. Коралас Жаугаш батыр Кырбасулы 1733–1782 гг.
 33. Керней Жарылгап батыр Туйтеулы 1733–1784 гг.
 34. Шаншар Мамай батыр Бортеулы 1704–1789 гг.
 35. Керей Баймбет батыр Тобетулы 1692–1779 гг.
 36. Тама Бижигит батыр Бузауулы 1719/20–1796 гг.
 37. Дулат Койкелди батыр 1702–1795 гг.
 38. Уак Ажибекулы Есенкул (Жаланбас) батыр 1690–1766 гг.
 39. Канжыгалы Алибек батыр Кудайбердиулы 1701–1806 гг.
 40. Конырат, Караша Сыргак батыр Ниязулы XVIІI в.
 41. Каржас Мырзакул батыр XVIІI в.
 42. Найман Токпанбет батыр Тунгатулы (Колагаш баба) – 1705–1801 гг.
 43. Матай Төрткара Апыр батыр 1736–1739 гг.
 44. Тобыкты Мамай батыр начало XVIII в. – 1810 г.
 45. Найман Дулыга батыр Кошербайулы 1836–1890 гг.
 46. Манжигул батыр
 47. Аргын, Каракесек, Есей батыр XVIІI – ХІХ вв.
 48. Канлы Есенбай батыр 1772–1844 гг.
 49. Шеркеш Сутемген батыр ХVII–XVIII гг.
 50. Кыпшак Нияз батыр Остемирулы XVIII г.
 51. Айтбай батыр Аткелтирулы XVIII в.
 52. Конырат Байменбет батыр Отейулы 1683–1770 гг.
 53. Конырат Желкилдек батыр Болтекулы XVIII в.
 54. Аргын Каратока Калмамбет батыр Жасыбайулы XVIII в.
 55. Ботпай Карпык батыр Отепулы 1715–1800 гг.
 56. Сиргели Шонай батыр 1718–1799 гг.
 57. Аргын Козган Бекше мерген батыр XVIII в.
 58. Керней Дау баласы Балта батыр 1742–1743 гг.
 59. Аргын, Тобыкты Бокенши батыр Кайдосулы 1720–1780 гг.
 60. Конырат, Караша Мамек батыр Ниязулы 1700–1780 гг.
 61. Коныршунак Ердес Шуренулы (Шораулы) XVIII–ХІХ вв.
 62. Албан Ажибай батыр Найманбайулы примерно 1699–1778 гг.
 63. Аргын, Каракесек, Кояншытагай Косагалы батыр ТилекулыХVІІІ–ХІХ вв.
 64. Конырат, Божбан Есей батыр БолатайулыХVІІІ в.
 65. Конырат, Байлар-Жандар Суйндик батырХVІІІ в.
 66. Аргын, Каракесек Кожан батыр Дуйсенбайулы1686–1777 гг.
 67. Аргын, Карауыл Жайылган батыр МалбактыулыХVІІІ в.

VІІІ. Благородные матери – 16 (шестнадцать)

 1. Айша Хуштадж Мусахоажакызы ХІІ в.
 2. Жамила Хуштадж (дочь Ходжи Ахмеда Ясави) – ХІІ в.
 3. Биби Хасаб
 4. Рабия Султан бегим Улыкбек кызы 1485 г.
 5. Махдалия ханым, жена Шайбани хана – XV г.
 6. Аман бике ханым Жанибек хан кызы – 1519/1520 гг.
 7. Мастура ханым Келди Мухаммед кызы 1519/1520 гг.
 8. Хадиша султан Маулен Азиз кызы начало XVI в.
 9. Дана биби мир Калани ІІ пол. XVI в.
 10. Карона биби амир Насруллах кызы 1689 г.
 11. Камила ханым Бектас би аызы (мать Шакшақ Жанибек батыра) ХVІІІ ғ. – 1743 г.
 12. Жанкыз 1886 г.
 13. Аргын, Басентин Ханым бике Казангапкызы
 14. Бопай ханым Касым Султан кызы – ХІХ в.
 15. Карашаш ана, старшая жена Абылай хана XVIII в.
 16. Болган байбише, невестка Жумана ХІХ в.

IХ. Датхи, Волостные управители – 10 (десять)

 1. Жетимдер Байзак датха І пол. ХІХ в.
 2. Тиней Елконды датха І пол. ХІХ в.
 3. Жетимдер Оразкелди датха 1700–1785 гг.
 4. Жетимдер Канай датха Байгелдиулы ХІХ в.
 5. Кыпшак Турсынбай датха Буркитбайулы 1798–1854 гг.
 6. Жаугашты Кудас датха Килкеулы ХІХ в.
 7. Волостной управитель Жаппас Колшабайулы Конысбай (Конысбайулы Курбан) 1865 г.
 8. Волостной управитель Жетимдер Атыгайулы Битабар ІІ пол. ХІХ в.
 9. Волостной управитель Божбан Кайдауылулы Мырзабай ІІ пол. ХІХ в.
 10. Волостной управитель Найман актаз Уайс Байжанулы 1877–78 гг.

Х. Почтенные люди – 29 (двадцать девять)

 1. … Тохтамыш– 1543/44 гг.
 2. Надгробный камень неизвестного человека сохранилось только надпись 900, по общепринятому летоисчислению 1595 г.
 3. Жаппас Бекен мырза Турсынбайулы 1588–1598 гг.
 4. Кырыкмылтык Шобан Жаманкулулы 1701–1773 гг.
 5. Жаппас Коныс Танирбергенулы
 6. Тумен мырза Айменбетулы
 7. Шаншар Жарылкап Тилеукеулы – XVII–XVIII вв.
 8. Аргын Кулик, Айбасбай
 9. Аргын Айдабол, Акпанбай
 10. Найман Алдаберген, отец тысячника Тилеулы
 11. Аргын, Каракесек Байдаулет Кудайбердиулы XVII–XVIII вв.
 12. Младший жуз… Ахмет Пайзуллаулы 1866/67 гг.
 13. Мангытай Куттыбайулы Тогызбай баба ХVІІІ–ХІХ вв.
 14. Аргын Махамбет 1897 г.
 15. Кошек Татимырзаулы
 16. Байкиси Татимырзаулы
 17. Жанкиси Татимырзаулы
 18. Конысбайулы Курбан (Кулса Кулбайулы) из рода Жабай 1874/1875 гг.
 19. Таджир улы (ибн Таджир)
 20. Аргын Жапар … Мурат… – 1897/1898 гг.
 21. Аргын Камбар Талипбайулы 1897/1898 гг.
 22. Биган (Спан) мырза Курасбайулы конец ХІХ в.
 23. Найман Бекболат Кушеткалиулыконец ХІХ в.
 24. Аргын Жуман Сармантайулы – ХІХ в.
 25. Аргын Ерназар Сармантайулы ХІХ в.
 26. Аргын Алда Сармантайулы ХІХ в.
 27. Аргын Койшыбай Жуманулы ХІХ в.
 28. Аргын, Тока Байгозы Жанкелдибиулы
 29. Конырат, Байлар-Жандар Мама аулиеХVІІІ в.